Nhân viên bảo trì

- Thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng vòng ngoài của nhà máy