Nhân viên kế hoạch

- Lập kế hoạch sản xuất

- Nhận đơn đặt hàng

- Lập kế hoạch xuất hàng

- Điều chỉnh đơn đặt hàng

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên