Nhân viên kế toán

- Tập hợp, kiểm tra bộ chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ

- Nhập, kiểm tra phân bổ chi phí

- Lập báo cáo nhập - xuất - tồn kho

- Sử dụng phần mềm solomon

- Theo dõi thanh toán cho các NCC

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên