Hình ảnh vị trí bộ dây điện (W/H) được lắp ráp trong xe ô tô..